Oefentherapie Cesar en Mensendieck


Oefentherapie richt zich op het verbeteren van de houding en het bewegen bij klachten aan het bewegingsapparaat. Er zijn twee vormen van oefentherapie: Cesar en Mensendieck.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Tot 18 jaar:

 • Aandoeningen die op de chronische lijst (bijlage 1 besluit zorgverzekering artikel 2.6) staan: 100% vergoeding;
 • Overige aandoeningen: de eerste 18 behandelingen.

Vanaf 18 jaar:

 • Aandoeningen die op de chronische lijst (bijlage 1 besluit zorgverzekering artikel 2.6) staan: 100% vergoeding vanaf de 21e behandeling;
 • 37 behandelingen (oefentherapie/looptraining) bij claudicatio intermittens (etalagebenen) graad 2 binnen één jaar;
 • Tevens wordt gesuperviseerde oefentherapie bij chronic obstuctive pulmonary disease (COPD) vergoed, indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. In onderstaande tabel is aangegeven wat de omvang van de prestatie is bij de verschillende klassen (A tot en met D).
  Maximum aantal behandelingen per twaalf maanden per COPD klasse
  COPD Klasse Eerste behandeljaar Na eerste behandeljaar
  A 5 behandelingen 0 behandelingen
  B 27 behandelingen 3 behandelingen
  C 70 behandelingen 52 behandelingen
  D 70 behandelingen 52 behandelingen

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee Stad Holland geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Er is daarnaast geen sprake van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Bij die zorgverleners met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de zorgverlener meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Wanneer u naar een oefentherapeut gaat moet deze ingeschreven zijn bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit geldt ook voor kinderoefentherapeuten, bekkenoefentherapeuten, geriatrietherapeuten en psychosomatisch oefentherapeuten.

Er wordt één behandeling oefentherapie per behandeldatum vergoed.

Alleen medisch noodzakelijke behandelingen worden vergoed.

Om vergoeding te krijgen voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering moet de aandoening landelijk zijn opgenomen in de Zorgverzekeringswet (besluit zorgverzekering). Alleen een fysiotherapeut kan bepalen of er sprake is van een medische indicatie die vermeld staat op de chronische lijst.

Zelf regelen

Een arts, medisch specialist of physician assistant moet een schriftelijke verklaring afgeven waaruit blijkt dat sprake is van een aandoening die voorkomt op de landelijke chronische lijst’ (bijlage 1 besluit zorgverzekering artikel 2.6).

Er is vooraf geen toestemming van Stad Holland nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.