Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Orgaantransplantatie


De vergoeding omvat:

  • De transplantatie van weefsels en organen;
  • De medisch specialistische zorg die te maken heeft met de selectie van de donor (degene die een orgaan/weefsel aan u afstaat) en met het operatief verwijderen van het transplantatiemateriaal bij de donor;
  • Het onderzoek, de verwijdering, het bewaren en het vervoer van het postmortale transplantatiemateriaal, in verband met de voorgenomen transplantatie.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico. Nacontroles van nier- of levertransplantatie voor de donor binnen de periode van 13 weken tellen niet mee voor het eigen risico van de donor.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij die zorgverleners met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de zorgverlener meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

  • De verblijfskosten in Nederland van een in het buitenland wonende donor;
  • Eventueel misgelopen inkomsten van een donor;
  • Kosten van het vervoer van de donor als de donor een zorgverzekering in Nederland heeft.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Kosten van de donatie worden in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar van de ontvanger vergoed.

De transplantatie van weefsels en organen moet plaatsvinden in een EU-/EER-staat, of in een andere staat als de donor daar woont en de echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad van de verzekerde is.

De zorg wordt verleend door een zorgverlener die voldoet aan de wettelijk gestelde minimumeisen voor weefsel- en orgaantransplantatie en is verbonden aan een wettelijk bevoegd en erkend transplantatiecentrum.

De kosten van de zorg voor transplantatie worden tot maximaal dertien weken na het einde van deze opname vergoed. Voor leverdonoren geldt een termijn van maximaal zes maanden.

Wij vergoeden het (openbaar) vervoer binnen Nederland dat de donor, die geen zorgverzekering in Nederland heeft, nodig heeft in verband met:

  1. De selectie, de opname en het ontslag uit een ziekenhuis;
  2. De zorg tot dertien weken, of bij leverdonoren tot zes maanden, na het einde van de opname die hiermee te maken heeft.

Als het vervoer om medisch noodzakelijke redenen met de eigen auto of met een taxi moet plaatsvinden, vergoeden wij deze kosten.

Woont de donor, die geen zorgverzekering in Nederland heeft, in het buitenland, dan vergoeden wij het vervoer van en naar Nederland als het gaat om een transplantatie van een nier, lever of beenmerg bij een verzekerde in Nederland. Ook vergoeden wij de kosten van de donor die te maken hebben met de transplantatie, voor zover deze kosten verband houden met het feit dat de donor in het buitenland woont. Als de donor een zorgverzekering in Nederland heeft, dan komen de kosten van dit vervoer ten laste van de zorgverzekering van de donor.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw medisch specialist.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor behandeling in het buitenland of het vervoer heeft u toestemming nodig van Stad Holland. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw medisch specialist nodig, met daarbij een begroting.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven