Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Medisch Specialistische Zorg

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met haar zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de Medisch specialistische zorg.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid Medisch Specialistische Zorg 2024

Het contracteerbeleid MSZ geldt voor de volgende zorgaanbieders:

 • Ziekenhuizen;
 • Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s);
 • Categorale instellingen (trombosediensten, eerstelijns diagnostische centra, radiotherapie, revalidatie-instellingen, audiologische instellingen, dialysecentra en epilepsiecentra).

Stad Holland heeft een algemeen contracteerbeleid voor MSZ en heeft geen specifiek beleid voor de verschillende categorieën zorgaanbieders. We houden ons contracteerbeleid bewust bondig en richten ons op datgene wat op alle aanbieders van toepassing is.

Stad Holland staat open voor het maken van meerjarige afspraken. Wij stellen hieraan geen specifieke voorwaarden.

Omdat kwaliteit volgens Stad Holland alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit Stad Holland in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de overeenkomsten. Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan Stad Holland gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden. Hieronder verstaan wij ook de volumenormen voor hoogcomplexe zorg;
 • wij gebruik kunnen maken van gegevens die beschikbaar komen via IGJ, PREM en de transparantiekalender. Wij vragen geen aanvullende indicatoren bij zorgaanbieders op;
 • de zorg doelmatig is; en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;
 • de zorgaanbieder er ook voor moet zorgen dat hij/zij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Bovenstaande punten gelden  ook voor de contractering van Dure Geneesmiddelen en Stollingsfactoren. De Zorgverzekeraar baseert zich hierbij op de door de beroepsgroepen (bijv. HOVON, NVALT, cieBOM) opgestelde normen, bestaande SONCOS normen en landelijk erkende/aangewezen expertisecentra.

Het contracteerbeleid gaat alleen over de zorg die onder de Zorgverzekeringswet (hierna Zvw) valt. Zorg die niet onder de Zvw valt, contracteert Stad Holland niet. Zorg die onder een aanvullende verzekering valt, kan in rekening worden gebracht bij de verzekerde. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij Stad Holland indienen.

Stad Holland vindt keuzevrijheid voor onze verzekerden erg belangrijk. Daarom maken wij passende financiële afspraken om de continuïteit van zorg te waarborgen en spreken wij een doorleverplicht af. Indien gedurende de contractperiode blijkt dat de gemaakte afspraken niet passend zijn bij de door de zorgaanbieder geleverde zorg, neemt de zorgaanbieder contact op met uw ons via contractering.msz@dsw.nl. De zorgaanbieder licht hierin de aard, omvang en oorzaak van de (verwachte) overschrijding toe. Stad Holland reageert binnen vier weken inhoudelijk op dit bericht.

Stad Holland maakt specifieke afspraken met zorgaanbieders over Dure Geneesmiddelen en Stollingsfactoren. Aandachtspunten daarbij zijn de inzet van middelen die passen bij het medisch inhoudelijke profiel van de zorgaanbieder, de prijs, het volume maar ook het zinnig en zuinig inzetten van deze geneesmiddelen. Stad Holland participeert in landelijke samenwerkingsverbanden met als doel om de kostenstijging van dure geneesmiddelen te beperken.

Wie Wat Wanneer
Publiceren contracteerbeleid Stad Holland Zorgverzekeraar 1 april 2023
Uitnodiging Stad Holland 2023 Stad Holland Zorgverzekeraar augustus 2023
Van contracteringsoverleg tot wederzijds akkoord.
Stad Holland Zorgverzekeraar en zorgaanbieders tot 12 november 2023 
Publicatie gecontracteerde partijen op de website Stad Holland Zorgverzekeraar 13 november 2023
Administratieve verwerking afspraken Stad Holland Zorgverzekeraar 31 december 2023

Er ligt een grote landelijke opgave om kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke medisch specialistische zorg te blijven bieden. Stad Holland Zorgverzekeraar werkt daarom graag samen met zorgaanbieders aan passende zorg en innovatie in de zorg. Stad Holland waardeert initiatief dat uit het veld zelf komt. Stad Holland stimuleert en faciliteert hierbij initiatieven die keten- of zelfs domeinoverstijgend zijn. Arbeidsbesparing is een belangrijk thema voor de aankomende jaren. Stad Holland onderstreept de landelijke initiatieven zoals de ZINL Signalementen op het gebied van ICD en obstructieve slaapapneu en de versnellingsinitiatieven op het gebied van digitalisering.

Wij hebben geen vast toetsingskader voor innovaties, maar beoordelen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op passende zorg. Gecontracteerde aanbieders kunnen via zijn relatiebeheerder een voorstel indienen. Overige zorginstellingen en/of initiatieven kunnen hun voorstel aan ons voorleggen via e-mailadres: contractering.msz@dsw.nl. De zorgaanbieder moet daarbij kort aangeven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht. Gecontracteerde zorgaanbieders kunnen transformatieplannen met een eventueel bijbehorende aanvraag voor transformatiegelden in eigen format aanleveren aan hun relatiebeheerder via contractering.msz@dsw.nl. Buiten onze kernregio volgen wij de zorgverzekeraar die marktleider is, tenzij de toegankelijkheid van zorg en/of de keuzevrijheid van onze verzekerden niet gewaarborgd kan blijven.

De beschikbaarheid van transformatiegelden voor 2024 hangt samen met en is afhankelijk van de landelijke afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als Stad Holland vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten wij ons op acties uit de door de zorgbranches ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0, de ZN-visie verduurzaming zorgsector en de sectorale uitvoeringsplannen/het Green Deal Uitvoeringsprogramma.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de Green Deal Duurzame zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders die geen strategie hebben verwachten we dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van alle plannen en ontwikkelingen.

Aanvullend verwachten we van alle zorgaanbieders met vastgoed en meer dan 250 fte dat ze:

 • uiterlijk 1 januari 2024 een bestuurlijk vastgestelde CO2 routekaart inclusief strategisch vastgoedbeheerplan hebben aangeleverd bij het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).

Wat doen wij in 2024:

 • Stad Holland, gaat met ziekenhuizen waar we ten minste de marktleider-zorgverzekeraar zijn in gesprek aan de hand van de verduurzamingsinitiatieven met de meeste impact uit het uitvoeringsplan van de branche (NFU/NVZ). Het gesprek heeft tot doel om de ambitie, verduurzamingsdoelstellingen en concrete acties van de zorgaanbieder te bespreken en te stimuleren met verduurzamingsdoelstellingen aan de slag te gaan.

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg. Het biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Uitgangspunten bij de contractering:

 • De zorg kan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden, of in hybride vorm. Samen met de patiënt wordt gekeken naar een passende behandeling.
 • De patiënt heeft altijd en overal toegang tot de juiste digitale patiënteninformatie volgens de landelijk vastgestelde standaarden en infrastructuren.
 • De zorgpaden zijn compleet afgestemd op de combinatie van fysieke en digitale zorg, bijvoorbeeld digitale triage in de eerste lijn, en de inzet van digitalisering in het gehele zorgpad, ook bij samenwerken in een netwerk tussen zorgverleners en met de patiënt. Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt.

Het contracteerbeleid 2024 kent een aantal nuancewijzigingen ten opzichte van het contracteerbeleid 2023:

 • Nadere invulling van het thema duurzaamheid
 • Digitale zorg
 • Transformatiegelden vanuit IZA (ipv HLA)

Het contracteerbeleid 2023 vindt u hier.


Overeenkomst met Stad Holland

Stad Holland contracteert breed. Stad Holland vindt keuzevrijheid voor verzekerden namelijk zeer belangrijk en past geen selectieve contractering toe. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan de voorwaarden wordt een contract afgesloten, als zij dit willen.

Voorwaarden nieuwe zorgaanbieders

Nieuwe aanbieders voor MSZ nodigen wij uit om onze vragenlijst in te vullen om te kijken of wij komend jaar afspraken kunnen maken. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarden naast de kwaliteitseisen zijn:

Algemeen
 • de instelling dient te beschikken over een WTZa-vergunning.
 • de instelling dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel inclusief een UBO-registratie.
 • de instelling dient te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.
 • de instelling dient zich jaarlijks te verantwoorden door middel van een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.
 • de instelling biedt op verzoek van DSW transparantie in haar juridische structureren en de financiële kengetallen van de gecontracteerde instelling en een eventuele (onderaannemings-)BV die zorg levert voor de gecontracteerde instelling.
Continuïteit van zorg
 • er dienen minimaal 2 BIG geregistreerde medisch specialisten werkzaam te zijn die samen een dienstverband vormen van minimaal 2 FTE.
 • waarneming bij ziekte of verlof dient gegarandeerd te zijn.
 • de instelling dient een schriftelijk vastgelegde samenwerkingsafspraak met een nabijgelegen ziekenhuis te overleggen waarin de samenwerking in geval van calamiteiten is vastgelegd.
 • in het geval het aanbod van specifieke zorg verplaatst wordt tussen aanbieders en de wens is deze zorg te (blijven) contracteren, moet dit inzichtelijk en gekwantificeerd worden middels een door beide partijen ondertekend document.
Kwaliteit
 • de specialisten dienen conform recente standaarden, protocollen en richtlijnen van de beroepsverenigingen te werken.
 • incidenten moeten geregistreerd worden conform het MIP-protocol dat is opgesteld door de MIP-commissie.
 • de patiënttevredenheid wordt minimaal jaarlijks door middel van een gevalideerde vragenlijst onderzocht.
 • Onder het kopje Kwaliteit staan de algemene kwaliteitseisen.
Veiligheid
 • er moet een goed functionerend veiligheidsmanagementsysteem geïmplementeerd zijn.

Deze eisen gelden uiteraard ook voor bestaande zorgaanbieders, maar worden niet jaarlijks opgevraagd.

De volledige vragenlijst voor nieuwe zorgaanbieders is op te vragen via contractering.msz@dsw.nl.

Met gecontracteerde aanbieders maakt Stad Holland afspraken over de zorg en dure geneesmiddelen die de zorgaanbieder kan declareren en de tarieven die daarvoor gelden. De zorgproducten en tarieven worden vastgelegd via het VECOZO Zorginkoopportaal.

Het kan voorkomen dat de zorgaanbieder zorg, die valt onder de Zvw, verleent aan een verzekerde van Stad Holland, maar dat deze zorg niet is overeengekomen via het VECOZO Zorginkoopportaal. De zorgaanbieder kan dan contact opnemen met Stad Holland en mag deze zorg niet in rekening brengen bij de verzekerde.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als Stad Holland de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is Stad Holland aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar Stad Holland. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland betaalbaar is gesteld.

Via mijnzorgverlener.dsw.nl kunt u 24/7 uw declaraties en overeenkomsten inzien. Ook kunt u hier uw eigen gegevens waaronder uw rekeningnummer aanpassen. Daarnaast verzoeken wij alle zorgaanbieders per kwartaal via mijnzorgverlener een prognose van de verwachte totaal te declareren omzet in het lopende schadelastjaar te delen. U heeft geen registratie nodig, maar kunt direct beveiligd inloggen met uw eigen VECOZO-certificaat.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche, verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met Stad Holland hebt afgesloten kunt u niet bij Stad Holland declareren via VECOZO. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij Stad Holland indienen.

U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Ons controleplan kunt u hier inzien.

Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van Medisch Specialistische Zorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht.

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar onze contactpagina.

Naar boven