Stad Holland gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Zintuiglijk Gehandicaptenzorg

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van zintuiglijke gehandicaptenzorg.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid zintuiglijke gehandicaptenzorg 2025

Stad Holland vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap en praktijk.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.

Wat Wie Wanneer
 Publiceren Contracteerbeleid  Stad Holland Zorgverzekeraar  1 april 2024
Addendum 2024 aan zorgaanbieder met meerjarige afspraak Stad Holland Zorgverzekeraar
september/oktober 2024
Voorstel versturen naar zorgaanbieders met eenjarige afspraak Stad Holland Zorgverzekeraar
september/oktober 2024
Na het versturen van het contract heeft u vier weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder Reactietermijn van vier weken
Contractering afronden Stad Holland Zorgverzekeraar november 2024
Publicatie gecontracteerde partijen op de website Stad Holland Zorgverzekeraar 12 november 2024

Stad Holland vindt innovatie in de zorg belangrijk. Wij werken graag mee aan innovatievoorstellen van zorgverleners die leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur dit dan naar het volgende e-mailadres: contractering.zg@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de concrete verwachte resultaten.
 • De omvang en de doelgroep.
 • Een omschrijving van de schaalbaarheid van de innovatie.
 • De wijze waarop de innovatie budget-neutraal uitgevoerd kan worden of een businesscase op basis van een bekostigingsvoorstel.
 • Een uiteenzetting van de manier waarop de innovatie van toepassing is op een aanzienlijke Stad Holland-populatie of waarom de steun wordt gevraagd bij een “aanhaakproject” met een andere verzekeraar.

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als Stad Holland vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan. We doen dit op basis van de afspraken die in Nederland gemaakt zijn in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0).

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

De CSRD verplicht bedrijven en organisaties te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om te rapporteren conform de CSRD-vereisten. We verwachten dat zorgaanbieders de informatie aanleveren die zorgverzekeraars van hen nodig hebben in het kader van de CSRD-wetgeving. We beperken zo veel mogelijk de administratieve lasten die dit voor zorgaanbieders met zich mee brengt. Hoe dit er voor 2025 precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, zult u hierover worden geïnformeerd.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de GDDZ 3.0;
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen;
 • in geval u verplicht bent een jaarverslag te maken, maar niet CSRD-plichtig bent, u ook in het jaarverslag rapporteert over de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie en hoe die zich verhouden tot doelen en ambities van de organisatie;
 • conform GDDZ 3.0 (art. 4.2.e.) een mobiliteitsplan heeft opgesteld gericht op het terugdringen van de CO2-emissie t.g.v. vervoersbewegingen van medewerkers (alleen zorgaanbieders met meer dan 100 fte).

We dragen bij aan inspiratie en handelingsperspectief voor zorgaanbieders door de verspreiding van groene voorbeelden in de zorgsector. Zie de tabel Groene Initiatieven voor deze voorbeelden.

De volledige ZN-tekst over het duurzaamheidsbeleid voor Zintuigelijke Gehandicaptenzorg vindt u op de website van ZN

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Er zijn geen wijzigingen in het contracteerbeleid ten opzichte van 2024. Hier vindt u het contracteerbeleid 2024.


Overeenkomst met Stad Holland

Stad Holland vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Daarom contracteert Stad Holland “breed”. Dat betekent dat Stad Holland alle zorgaanbieders contracteert die aan de voorwaarden van de beroepsgroep en aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • de zorgaanbieder beschikt over een toelating WTZa, waaruit blijkt dat de zorgaanbieder minimaal is toegelaten voor de functie behandeling;
 • de zorgaanbieder werkt volgens de geldende beroepsstandaarden en protocollen;
 • de zorg is doelmatig en efficiënt (gepast gebruik);
 • de zorgaanbieder handelt volgens de landelijk geldende principes van goed bestuur en toezicht, waaronder de Governancecode Zorg, en neemt de geldende en van toepassing zijnde cao in acht;
 • de zorgaanbieder heeft een samenwerkingsrelatie met het sociale domein binnen de gemeenten waar de zorgaanbieder actief is;
 • de zorgaanbieder beschikt over een Vecozo certificaat voor de contractering;
 • de zorgaanbieder voldoet aan het kwaliteitskader van de ZG en werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit en borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is en gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit).

Voor het proces onderscheidt Stad Holland de volgende categorieën zorgaanbieders:

In 2024 gecontracteerde zorgaanbieder ZG:

Zorgaanbieders die voor 2024-2025 een overeenkomst ZG gesloten hebben met Stad Holland. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Zorgaanbieders die voor 2024 een overeenkomst ZG gesloten heeft met Stad Holland. Stad Holland benadert deze zorgaanbieder proactief voor een overeenkomst 2025. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder ZG:

Deze zorgaanbieder heeft geen overeenkomst ZG 2024 met Stad Holland. Voor Stad Holland is deze zorgaanbieder nieuw. Mocht u een niet-gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe mailen naar contractering.zg@dsw.nl.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als Stad Holland de administratieve last. Voor het elektronisch verwerken van declaraties is Stad Holland aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar Stad Holland. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB-database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. Via de website van Vektis kunt u de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO-certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. Als u dit nog niet heeft, kunt u een VECOZO-certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met Stad Holland Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij Stad Holland Zorgverzekeraar declareren via Vecozo. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij Stad Holland indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Op de pagina Materiële controle leest u meer over ons controleplan.


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van zintuiglijke gehandicaptenzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:


Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.
Naar boven