Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Lymfoedeemtherapie door Huidtherapeuten

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor huidtherapeuten.

Contracteerbeleid Lymfoedeemtherapie door Huidtherapeuten 2025

U kunt het gehele jaar een overeenkomst aanvragen. DSW heeft per 1 januari 2023 meerjaren overeenkomsten afgesloten tot 1 januari 2026. Alle overeenkomsten die later dan 1 januari 2023 worden afgesloten hebben dezelfde einddatum. De overeenkomsten bieden wij via VECOZO aan. Wanneer uw overeenkomst afloopt bieden wij een nieuwe overeenkomst aan. Wanneer u een overeenkomst met ons wilt afsluiten, kunt u een email sturen naar contractering.paramedici@dsw.nl

Stad Holland vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap en praktijk.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid Stad Holland Zorgverzekeraar 01 april 2024
Overleggen met beroepsgroepen Stad Holland Zorgverzekeraar
vanaf februari 2024
Versturen tarieven 2025 Stad Holland Zorgverzekeraar
november 2024
Publicatie gecontracteerde partijen op de website Stad Holland Zorgverzekeraar 12 november 2024

Stad Holland vindt innovatie in de zorg belangrijk. Wij werken graag mee aan innovatievoorstellen van zorgverleners die leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur dit dan naar het volgende e-mailadres: contractering.paramedici@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de concrete verwachte resultaten.
 • De omvang en de doelgroep.
 • Een omschrijving van de schaalbaarheid van de innovatie.
 • De wijze waarop de innovatie budget-neutraal uitgevoerd kan worden of een businesscase op basis van een bekostigingsvoorstel.
 • Een uiteenzetting van de manier waarop de innovatie van toepassing is op een aanzienlijke Stad Holland-populatie of waarom de steun wordt gevraagd bij een “aanhaakproject” met een andere verzekeraar.

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot , 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als Stad Holland vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) De CSRD verplicht bedrijven en organisaties te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om te rapporteren conform de CSRD-vereisten. We verwachten dat zorgaanbieders de informatie aanleveren die zorgverzekeraars van hen nodig hebben in het kader van de CSRD-wetgeving. We beperken zo veel mogelijk de administratieve lasten die dit voor zorgaanbieders met zich mee brengt. Hoe dit er voor 2025 precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, zult u hierover worden geïnformeerd.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de GDDZ 3.0;
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen;
 • in geval u verplicht bent een jaarverslag te maken, maar niet CSRD-plichtig bent, u ook in het jaarverslag rapporteert over de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie en hoe die zich verhouden tot doelen en ambities van de organisatie;
 • conform GDDZ 3.0 (art. 4.2.e.) een mobiliteitsplan heeft opgesteld gericht op het terugdringen van de CO2-emissie t.g.v. vervoersbewegingen van medewerkers (alleen zorgaanbieders met meer dan 100 fte).

We dragen bij aan inspiratie en handelingsperspectief voor zorgaanbieders door de verspreiding van groene voorbeelden in de zorgsector. Zie de tabel Groene Initiatieven voor deze voorbeelden.

De volledige ZN-tekst over het duurzaamheidsbeleid voor lymfoedeemtherapie door huidtherapeuten vindt u op de website van ZN.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Er zijn voor 2025 geen wijzigingen in het beleid ten opzichte van 2024. Hier vindt u het contracteerbeleid 2024.

Overeenkomst met Stad Holland

Zorgverlener moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld door de beroepsgroep;

 • Doelmatige en efficiënte zorg (gepast gebruik);
 • Artikel 34, BIG-geregistreerd zijn;
 • Vermeld staan in het Kwaliteitsregister Paramedici;

Stad Holland heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Hiervoor kunt u mailen naar e-mailadres contractering.paramedici@dsw.nl. Stad Holland biedt na het invullen van de vragenlijsten de overeenkomst digitaal via VECOZO aan. In uw VECOZO-omgeving kunt u met uw VECOZO-certificaat de overeenkomst tekenen.

Declareren van zorgkosten

Mocht het behandelingen betreffen voor de indicatie lymfoedeem of voor het behandelen van contracturen bij littekenweefsel zoals bedoeld in artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering, dan kan de verzekerde de eerste 20 behandelingen geheel, gedeeltelijk of niet vergoed krijgen uit de aanvullende verzekering, afhankelijk van de aanwezigheid van een aanvullende polis. Dit traject dient te allen tijde door de zorgaanbieder bij de zorgverzekeraar te worden gedeclareerd op indicatiecode 008 en na de eerste 20 behandelingen op indicatie code 001.

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als voor Stad Holland de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is Stad Holland aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar Stad Holland. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB-database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. Via de website van Vektis kunt u de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO-certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. Als u dit nog niet heeft, kunt u een VECOZO-certificaat aanvragen.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met Stad Holland Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij Stad Holland Zorgverzekeraar declareren via VECOZO. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij Stad Holland indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Op de pagina Materiële controle leest u meer over ons controleplan.


Vergoedingen voor consumenten

Hoewel huidtherapeuten diverse vormen van zorg kunnen leveren, is de contractuele relatie tussen de huidtherapeut en Stad Holland Zorgverzekeraar beperkt tot Lymfoedeemtherapie conform de aanspraak fysiotherapie in de basisverzekering. Overige behandelvormen vinden vergoedingen plaats conform de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen.

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.
Naar boven