Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Huisartsenzorg

Stad Holland hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor huisartsen.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid Huisartsenzorg 2025

Stad Holland vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap en praktijk.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid Stad Holland Zorgverzekeraar 1 april 2024
Regionale overleggen Stad Holland Zorgverzekeraar & Zorgaanbieders Januari-september 2024
Informatiebijeenkomst huisartsen Stad Holland Zorgverzekeraar Oktober 2024
Zorgovereenkomst en addenda aanbieden via VECOZO Stad Holland Zorgverzekeraar Oktober 2024
Zorgovereenkomst en addenda ondertekenen via VECOZO Zorgaanbieders 12 november 2024
Publicatie gecontracteerde partijen op de website Stad Holland Zorgverzekeraar 12 november 2024

Ketenzorg

Binnen de WSD-regio wordt ketenzorg georganiseerd via de Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL). Contractering van deze ketenzorg en de planning hiervan is gelijk aan die van de reguliere huisartsenzorg.

Stad Holland vindt innovatie in de zorg belangrijk. Wij werken graag mee aan innovatievoorstellen van zorgverleners die leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur dit dan naar het volgende e-mailadres: contractering.huisartsenzorg@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de concrete verwachte resultaten.
 • De omvang en de doelgroep.
 • Een omschrijving van de schaalbaarheid van de innovatie.
 • De wijze waarop de innovatie budget-neutraal uitgevoerd kan worden of een businesscase op basis van een bekostigingsvoorstel.
 • Een uiteenzetting van de manier waarop de innovatie van toepassing is op een aanzienlijke Stad Holland-populatie of waarom de steun wordt gevraagd bij een “aanhaakproject” met een andere verzekeraar.

Transformatieplannen

Gecontracteerde zorgaanbieders uit de WSD-regio kunnen transformatieplannen met bijbehorende aanvraag voor transformatiegelden in eigen format aanleveren via contractering.transformatieplan@dsw.nl. Zorgaanbieders buiten onze kernregio kunnen contact opnemen met de marktleider zorgverzekeraar in de eigen regio.

Meer informatie over transformatieplannen.

Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord

Binnen de WSD regio worden innovatieve ideeën met verschillende partners verder opgepakt binnen het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA). Huisartsen uit de regio nemen hier actief aan deel.

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot , 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als Stad Holland vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) De CSRD verplicht bedrijven en organisaties te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om te rapporteren conform de CSRD-vereisten. We verwachten dat zorgaanbieders de informatie aanleveren die zorgverzekeraars van hen nodig hebben in het kader van de CSRD-wetgeving. We beperken zo veel mogelijk de administratieve lasten die dit voor zorgaanbieders met zich mee brengt. Hoe dit er voor 2025 precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, zult u hierover worden geïnformeerd.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de GDDZ 3.0;
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen;
 • in geval u verplicht bent een jaarverslag te maken, maar niet CSRD-plichtig bent, u ook in het jaarverslag rapporteert over de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie en hoe die zich verhouden tot doelen en ambities van de organisatie;
 • conform GDDZ 3.0 (art. 4.2.e.) een mobiliteitsplan heeft opgesteld gericht op het terugdringen van de CO2-emissie t.g.v. vervoersbewegingen van medewerkers (alleen zorgaanbieders met meer dan 100 fte).

We dragen bij aan inspiratie en handelingsperspectief voor zorgaanbieders door de verspreiding van groene voorbeelden in de zorgsector. Zie de tabel Groene Initiatieven voor deze voorbeelden.

Specifiek voor Huisartsenzorg

Ondersteuning bij de verduurzaming is onder meer te vinden in het e-book ‘De Groene Huisartsenpraktijk’ van de LHV en de ‘Inspiratiegids verspil geen pil’ van de Coalitie Duurzame Farmacie.

De volledige ZN-tekst over het duurzaamheidsbeleid voor Ergotherapie vindt u op de website van ZN.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Er zijn voor 2025 geen wijzigingen in het beleid ten opzichte van 2024. Hier vindt u het contracteerbeleid 2024.

Overeenkomst met Stad Holland

Voor 2025 geldt dat minimaal aan de hieronder gestelde eisen moet worden voldaan:

Voorwaarden huisartsenzorg

 • Geregistreerd zijn in BIG-register;
 • Verplicht aantal uur bijscholing;
 • Gebruik maken en werken conform van landelijke en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen, standaarden en kernwaarden;
 • Deelnemen aan farmacotherapeutisch overleg;
 • In overleg treden met andere zorgverleners bij verwijzing;
 • Actief deelnemen aan overlegvormen met collega-huisartsen;
 • 24 x 7 bereikbaar voor spoed;
 • Voor elke normpraktijk (van 2.095 patiënten) is minimaal voor drie dagen per week tussen 8:00 - 18:00 uur een vaste huisarts werkzaam in de praktijk;
 • De zorg is aangemerkt als te verzekeren huisartsenzorg onder de Zvw.

Voorwaarden persoonsgerichte chronische zorg (segment 2)

De hoofdcontractant:

 • Is onafhankelijk in de zin dat deze niet direct verbonden is aan één praktijk of één groep zorgverleners;
 • De eerstelijnszorgverleners, werkzaam in de WSD-regio (het preferentiegebied van Stad Holland Zorgverzekeraar) zijn verbonden aan de hoofdcontractant;
 • Is in staat om integrale persoonsgerichte zorg in de regio te coördineren en te stimuleren met als doelstelling de kwaliteit van zorg te verbeteren;
 • Dient gerichte scholing aan te bieden op het gebied van integrale persoonsgerichte zorg;
 • Stimuleert en ondersteunt alle eerstelijnszorgverleners in het digitaliseren en multidisciplinaire gegevensuitwisseling;
 • Is toetsbaar en transparant over de organisatie en de samenwerking met zorgverleners en andere partijen;
 • Faciliteert zorg die is aangemerkt als te verzekeren zorg onder de Zvw.

WSD regio

De contractering van huisartsenzorg verloopt digitaal via VECOZO. Om hier gebruik van te kunnen maken is het noodzakelijk dat u beschikt over een persoonlijk certificaat van VECOZO. U dient dit certificaat aan te vragen via de website van VECOZO. Voor toegang tot het Zorginkoopportaal is een aparte autorisatie nodig. Stad Holland sluit overeenkomsten af op praktijkniveau.

De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op de aangegeven kwalificaties in Vektis. De Zorgaanbieder is gevestigd in de WSD regio ofwel de aanbieder heeft in het voorgaande jaar een overeenkomst afgesloten.

Mocht u niet binnen deze selectie vallen, maar toch een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Zorg, team Huisartsen- en Ketenzorg via telefoonnummer 010 2 466 238 / 010 2 466 299 of een mail sturen naar contractering.huisartsenzorg@dsw.nl.

Buiten WSD regio

Buiten de WSD-regio volgt Stad Holland Zorgverzekeraar in principe de overeenkomst (bestaande uit financieringsafspraken binnen segment 1, 2 en 3, en buiten segmenten) van de zorgverzekeraar met het grootste marktaandeel in uw werkgebied: de preferente zorgverzekeraar. Op verzoek kan beoordeeld worden of het mogelijk is de overeenkomst van een andere zorgverzekeraar te volgen. Voor onderaannemers geldt dat wij de afspraken enkel volgen op het moment dat de hoofdaannemer een (volg)overeenkomst heeft met Stad Holland. Op het moment dat u bij uw preferente zorgverzekeraar aangeeft dat zij de gemaakte afspraken mogen doorsturen, ontvangen wij deze digitaal. Hiervoor hoeft u verder niets te doen. Indien u ervoor kiest om zelf de overeenkomst door te sturen kunt u deze mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post sturen naar:

Stad Holland Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Wanneer u liever direct met Stad Holland een overeenkomst afsluit kunt u zich wenden tot de afdeling Zorg, team Huisartsen- en Ketenzorg via telefoonnummer 010 2 466 238 / 010 2 466 299 of een mail sturen naar contractering.huisartsenzorg@dsw.nl.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als Stad Holland de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is Stad Holland aangesloten bij VECOZO. Met gebruik van VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar Stad Holland. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB-database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. Via de website van Vektis kunt u de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO-certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. Als u dit nog niet heeft, kunt u een VECOZO-certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Ook wanneer u geen zorgovereenkomst met Stad Holland Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u declareren via VECOZO. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. U ontvangt de vergoeding zoals opgenomen in het overzicht ‘Vergoeding niet gecontracteerde huisartsenzorg’. Wanner u meer kosten in rekening brengt dan de ongecontracteerde tarieven, moet u onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Op de pagina Materiële controle leest u meer over ons controleplan.

Stad Holland controleert vooraf de rechtmatigheid van een declaratie met inschrijftarieven (en eventuele modules) door middel van de gegevens uit de ION-database. Dit betekent bijvoorbeeld dat een declaratie die wordt ingediend voor een patiënt die niet in het ION-register staat ingeschreven op naam van de declarerende huisarts/praktijk, wordt afgewezen met reden 366: “Verzekerde staat op naam andere huisarts ingeschreven.” Om te voorkomen dat declaraties onnodig worden afgewezen, wijzen wij u erop dat u tot uiterlijk twee dagen voor de eerste dag van het nieuwe kwartaal de mogelijkheid heeft om wijzigingen door te geven in de ION-database.


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van huisartsenzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina
Naar boven