Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Huisartsenzorg

Stad Holland hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor huisartsen.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid Huisartsenzorg 2024

Stad Holland vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en de praktijk gelden.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid Stad Holland Zorgverzekeraar
1 april 2023
Regionale overleggen Stad Holland Zorgverzekeraar & Zorgaanbieders  Januari-september 2023
Informatiebijeenkomst huisartsen
Stad Holland Zorgverzekeraar
Oktober 2023
Zorgovereenkomst en addenda aanbieden via VECOZO Stad Holland Zorgverzekeraar Oktober 2023
Zorgovereenkomst en addenda ondertekenen via VECOZO Zorgaanbieders 13 november 2023
Publicatie gecontracteerde partijen op de website Stad Holland Zorgverzekeraar 13 november 2023

Innovatie in de zorg is belangrijk. Stad Holland is van mening, dat het initiatief hiertoe van de zorgverleners zelf moet komen. Wij werken hieraan graag mee en wij faciliteren de vernieuwingen in de zorg mits zij leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.huisartsenzorg@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de omvang van het project en welke concrete resultaten worden verwacht.
 • Hoe de innovatie breed implementeerbaar/schaalbaar is.
 • Op welke wijze de innovatie budgetneutraal uitgevoerd kan worden of met een kostenbesparende businesscase op basis van bekostigingsvoorstel.
 • De innovatie moet een belangrijke “Stad Holland impact” hebben: op een aanzienlijke Stad Holland populatie van toepassing zijn of een innovatievoorstel waarbij de steun van Stad Holland wordt gevraagd naast een andere verzekeraar, een zogenoemd "aanhaakproject".

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als Stad Holland vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten wij ons op acties uit de door de zorgbranches ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0, de ZN-visie verduurzaming zorgsector en de sectorale uitvoeringsplannen/het Green Deal Uitvoeringsprogramma.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de Green Deal Duurzame zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders die geen strategie hebben verwachten we dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van alle plannen en ontwikkelingen.

Wat doen wij in 2024

 • Wij Zorgverzekeraars nemen duurzaamheidscriteria mee in de contractering van hulpmiddelenleveranciers, waaronder terugdringen verpakkingen en voorkomen van verspilling.
 • Wij Zorgverzekeraars nemen, in lijn met GDDZ3.0 art. 5.2.b., herbruikbaarheid van hulpmiddelen mee in de inkoopcriteria. De ambitie is tenminste 20% van de ingekochte hulpmiddelen herbruikbaar in 2026.

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg. Het biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Uitgangspunten bij de contractering:

 • De zorg kan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden, of in hybride vorm. Samen met de patiënt wordt gekeken naar een passende behandeling.
 • De patiënt heeft altijd en overal toegang tot de juiste digitale patiënteninformatie volgens de landelijk vastgestelde standaarden en infrastructuren.
 • De zorgpaden zijn compleet afgestemd op de combinatie van fysieke en digitale zorg, bijvoorbeeld digitale triage in de eerste lijn, en de inzet van digitalisering in het gehele zorgpad, ook bij samenwerken in een netwerk tussen zorgverleners en met de patiënt. Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt.

Voor 2024 is de volgende voorwaarde toegevoegd voor het afsluiten van een overeenkomst:

 • Voor elke normpraktijk (van 2.095 patiënten) is minimaal voor drie dagen per week tussen 8:00 - 18:00 uur een vaste Huisarts werkzaam in de praktijk.

Het contracteerbeleid 2023 vindt u hier.

Overeenkomst met Stad Holland

Voor 2024 geldt dat minimaal aan de hieronder gestelde eisen moet worden voldaan:

Voorwaarden huisartsenzorg

 • Geregistreerd zijn in BIG-register;
 • Verplicht aantal uur bijscholing;
 • Gebruik maken van landelijke en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen en standaarden;
 • Deelnemen aan farmacotherapeutisch overleg;
 • In overleg treden met andere zorgverleners bij verwijzing;
 • Actief deelnemen aan overlegvormen met collega-huisartsen;
 • 24 x 7 bereikbaar voor spoed.
 • Voor elke normpraktijk (van 2.095 patiënten) is minimaal voor drie dagen per week tussen 8:00 - 18:00 uur een vaste huisarts werkzaam in de praktijk.

Voorwaarden persoonsgerichte chronische zorg (segment 2)

De hoofdcontractant:

 • Is onafhankelijk in de zin dat deze niet direct verbonden is aan één praktijk of één groep zorgverleners;
 • De eerstelijnszorgverleners, werkzaam in de WSD-regio (het preferentiegebied van Stad Holland Zorgverzekeraar) zijn verbonden aan de hoofdcontractant;
 • Is in staat om integrale persoonsgerichte zorg in de regio te coördineren en te stimuleren met als doelstelling de kwaliteit van zorg te verbeteren;
 • Biedt gerichte scholing aan te bieden op het gebied van integrale persoonsgerichte zorg;
 • Stimuleert en ondersteunt alle eerstelijnszorgverleners in het digitaliseren en multidisciplinaire gegevensuitwisseling;
 • Is toetsbaar en transparant over de organisatie en de samenwerking met zorgverleners en andere partijen.

Wijze van contracteren

WSD regio

De contractering van huisartsenzorg verloopt digitaal via VECOZO. Om hier gebruik van te kunnen maken is het noodzakelijk dat u beschikt over een persoonlijk certificaat van VECOZO. U dient dit certificaat aan te vragen via de website van VECOZO. Voor toegang tot het Zorginkoopportaal is een aparte autorisatie nodig. Stad Holland sluit overeenkomsten af op praktijkniveau.

De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op de aangegeven kwalificaties in Vektis. De aanbieder is gevestigd in de WSD regio ofwel de aanbieder heeft in het voorgaande jaar een overeenkomst afgesloten.

Mocht u niet binnen deze selectie vallen, maar toch een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Zorg, team Huisartsen- en Ketenzorg via telefoonnummer 010 2 422 764 / 010 2 466 299 of een mail sturen naar contractering.huisartsenzorg@dsw.nl.

Buiten WSD regio

Buiten de regio volgt Stad Holland Zorgverzekeraar in principe de overeenkomst (bestaande uit segment 1, 2 en 3) van de preferente zorgverzekeraar (de zorgverzekeraar met het grootste marktaandeel in uw werkgebied of dominante zorgverzekeraar in uw praktijk). Hierbij wordt tevens gekeken naar de samenhang tussen de verschillende segmenten. Voor onderaannemers geldt dat wij de afspraken enkel volgen op het moment dat de hoofdaannemer een (volg)overeenkomst heeft met Stad Holland. Op het moment dat u bij uw preferente zorgverzekeraar aangeeft dat zij de gemaakte afspraken mogen doorsturen, ontvangen wij deze digitaal. Hiervoor hoeft u verder niets te doen. Indien u ervoor kiest om zelf de overeenkomst door te sturen kunt u deze mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post sturen naar:

Stad Holland Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Wanneer u liever direct met Stad Holland een overeenkomst afsluit kunt u zich wenden tot de afdeling Zorg, team Huisartsen- en Ketenzorg via telefoonnummer 010 2 422 764 / 010 2 466 299 of een mail sturen naar contractering.huisartsenzorg@dsw.nl.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als Stad Holland de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is Stad Holland aangesloten bij VECOZO. Met gebruik van VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar Stad Holland. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche, verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij Stad Holland identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Ook wanneer u geen zorgovereenkomst met Stad Holland Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u declareren via VECOZO. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. U ontvangt de vergoeding zoals opgenomen in het overzicht ‘Vergoeding niet gecontracteerde huisartsenzorg’. Wanner u meer kosten in rekening brengt dan de ongecontracteerde tarieven, moet u onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Ons controleplan kunt u hier inzien.

Stad Holland controleert vooraf de rechtmatigheid van een declaratie met inschrijftarieven (en eventuele modules) door middel van de gegevens uit de ION-database. Dit betekent bijvoorbeeld dat een declaratie die wordt ingediend voor een patiënt die niet in het ION-register staat ingeschreven op naam van de declarerende huisarts/praktijk, wordt afgewezen met reden 366: “Verzekerde staat op naam andere huisarts ingeschreven.” Om te voorkomen dat declaraties onnodig worden afgewezen, wijzen wij u erop dat u tot uiterlijk twee dagen voor de eerste dag van het nieuwe kwartaal de mogelijkheid heeft om wijzigingen door te geven in de ION-database.


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van huisartsenzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina
Naar boven