2019 - instellingen

Contracteerbeleid curatieve GGZ 2019 – GGZ-instellingen

Stad Holland/DSW contracteert zorg mede namens a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) bij GGZ instellingen.

Met alle zorgaanbieders die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ sectie III en die aangeven te voldoen aan onze randvoorwaarden sluiten Stad Holland/DSW en a.s.r. graag een overeenkomst. De randvoorwaarden die wij hebben opgenomen zijn een selectie uit de geldende wet- en regelgeving waarvan wij vinden dat deze extra aandacht behoeven.

Randvoorwaarden

Wet- en Regelgeving
De Zorgaanbieder verklaart op de hoogte te zijn van c.q. zich te conformeren aan:

 • de relevante wet- en regelgeving van de NZa;
 • de Zorgverzekeringswet;
 • het Besluit zorgaanspraken met als toezichthouder Zorg Instituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen);
 • alle overige relevante wet- en regelgeving.

Behandelcriteria
De Zorgaanbieder verklaart dat:

 • hij handelt conform de beschikbare (multidisciplinaire) richtlijnen en dat hij voor die stoornissen waarvoor nog geen multidisciplinaire richtlijnen beschikbaar zijn, handelt conform de stand van de praktijk;
 • hij van stoornissen die hij behandelt zorgprogramma's/zorgpaden/protocollen heeft ontwikkeld op basis van beschikbare multidisciplinaire richtlijnen en voor die stoornissen waarbij de stand van de wetenschap als maatstaf ontbreekt, zijn de zorgprogramma's/zorgpaden/protocollen gebaseerd op hetgeen in het betrokken vakgebiedgeldt als verantwoord en adequaat;

Kwaliteit

Onze visie op de kwaliteit van de GGZ ziet er als volgt uit:
 • De kwaliteit van de zorg wordt door de professionals bepaald.
 • Wij zien in de eerste plaats een rol voor ons weggelegd om ‘malpractice’ uit te sluiten.
 • In ons contract hebben wij ten aanzien van kwaliteit een aantal indicatoren opgenomen, gestoeld op eisen die de beroepsgroepen zelf stellen.
 • Wij contracteren niet selectief, om keuzevrijheid voor de verzekerde te garanderen.
 • In het kader van gepast gebruik van zorg dient een verzekerde zo licht als mogelijk, maar zo zwaar als noodzakelijk geholpen te worden.

Doelmatigheid

Integraal contracteerbeleid
Voor de contractering 2019 hanteren wij een integrale systematiek, waarbij één contract wordt afgesloten voor zowel GB-GGZ, S-GGZ als L-GGZ. De L-GGZ valt niet onder het af te spreken omzetplafond en/of af te spreken omzet per patiënt. Bij voorkeur wordt alle zorg gedeclareerd op 1 AGB-code.

Type afspraak
Stad Holland/DSW hanteert twee type afspraken voor de GGZ-instellingen, waarbij het onderscheid wordt gemaakt op basis van de over het schadejaar 2016 uitbetaalde declaraties:

 • De prijsafspraken: Voor deze groep GGZ-instellingen is over het schadejaar 2016 minder dan € 500.000 uitbetaald;
 • De omzetafspraken: Voor deze groep GGZ-instellingen is over het schadejaar 2016 meer dan € 500.000 uitbetaald.

Prijsafspraken
Bij deze groep GGZ-instellingen willen wij een tarief voor de S-GGZ overeenkomen dat is gebaseerd op onze tariefbepalende criteria. De tariefbepalende criteria hebben onder andere betrekking op het aandeel regiebehandelaren binnen de organisatie, het aanleveren en gebruik van effectmetingen, de toepassing van zorgprogramma's, substitutie naar GB-GGZ en het afbouwen van klinische capaciteit.

Voor de GB-GGZ gaan wij uit van een vast tarief. Om in het kader van doelmatigheid ‘vinger aan de pols’ te houden willen wij bij deze groep naast de tarieven ook een generiek (ruim) omzetplafond afspreken wat is gebaseerd op de reeds uitbetaalde declaraties over het schadejaar 2016.

De overeenkomst die gesloten wordt geldt ook voor a.s.r.

Omzetafspraken
Bij deze groep GGZ-instellingen gaan wij in onderhandeling over het omzetplafond, over de gemiddelde omzet per patiënt en over de hoogte van de tarieven.

Innovaties

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg.

Tijdspad / fases zorginkoop

Onderstaand overzicht bevat een samenvatting van de planning zorgcontractering curatieve GGZ 2019, waarin staat opgenomen wanneer wij wat van u verwachten, en wanneer u wat van ons mag verwachten ten aanzien van de contractering 2019.

Wat Wie Wanneer
Aanschrijven zorgaanbieders inzake contractering 2019 Stad Holland Medio mei 2018
Informatiebijeenkomsten inzake contracteerbeleid cGGZ 2019 Stad Holland juni 2018
Aanvragen contract via contractmodule GGZ Zorgaanbieder Augustus - oktober 2018
Face to face onderhandelingen met zorgaanbieders met een omzet >€500.000, wordt voorafgegaan door invullen van een format, waarvoor de zorgaanbieder minimaal 4 weken de tijd krijgt Stad Holland/Zorgaanbieder Augustus - oktober 2018
Indien voldaan aan randvoorwaarden, versturen contracten Stad Holland September – oktober 2018
Contract ondertekenen en digitaal retourneren  Zorgaanbieder  z.s.m. na ontvangst van het contract, maar uiterlijk 1 november 2018
 Publicatie website gecontracteerde aanbieders Stad Holland
12 november 2018

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Procedure overeenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 24 22 600 of overeenkomsten@stadholland.nl
Aanmelden contractering nieuwe praktijken Afdeling Overeenkomsten overeenkomsten@stadholland.nl
Inhoud overeenkomst, beleid en contractering Afdeling Relatiebeheer contractering.ggz@stadholland.nl
Declaraties  Afdeling Declaraties 010 24 66 423 of info@stadholland.nl