2018 - Vrijgevestigden

GGZ - Vrijgevestigden

Inkoop 2018

Voor inkoopjaar 2018 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan

Stad Holland/DSW koopt curatieve GGZ-vrijgevestigden mede namens a.s.r. in voor inkoopjaar 2018

Met alle zorgaanbieders die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ sectie II en die aangeven te voldoen aan onze randvoorwaarden sluiten Stad Holland/DSW en a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) graag een overeenkomst. De randvoorwaarden die wij hebben opgenomen zijn een selectie uit de geldende wet- en regelgeving waarvan wij vinden dat deze extra aandacht behoeven. Verder dient de vrijgevestigd zorgaanbieder te zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK).

Kwaliteit

Onze visie op de kwaliteit van de GGZ ziet er als volgt uit:

  • De kwaliteit van de zorg wordt door de professionals bepaald.
  • Wij zien in de eerste plaats een rol voor ons weggelegd om ‘malpractice’ uit te sluiten.
  • In ons contract hebben wij ten aanzien van kwaliteit een aantal indicatoren opgenomen, gestoeld op eisen die de beroepsgroepen zelf stellen.
  • Wij passen geen selectieve inkoop toe, om keuzevrijheid voor de verzekerde te garanderen.
  • In het kader van gepast gebruik van zorg dient een verzekerde zo licht als mogelijk, maar zo zwaar als noodzakelijk geholpen te worden.

Doelmatigheid

Type afspraak

Stad Holland/DSW en a.s.r. spreken met vrijgevestigden tarieven af voor DBC’s tot 6.000 minuten en/of producten Generalistische Basis GGZ. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het feit of u in de behandelingen gebruik maakt van ondersteunend personeel. Wij nemen naast de tarieven geen omzetplafond op in de overeenkomst. Bij de contractaanvraag kunt u aangeven of u een gecombineerd contract aanvraagt voor S-GGZ en GB-GGZ of een contract voor één van beide zorgsoorten.

Innovaties

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg.

Tijdspad / fases zorginkoop

Onderstaand overzicht bevat een samenvatting van de planning zorginkoopprocedure curatieve GGZ 2018, waarin staat opgenomen wanneer wij wat van u verwachten, en wanneer u wat van ons mag verwachten ten aanzien van de inkoop 2018.

Wie Wat Wanneer
Aanschrijven zorgaanbieders inzake contractering 2018 Stad Holland, ook namens a.s.r. Medio mei 2017
Informatiebijeenkomsten inzake inkoopbeleid cGGZ 2018 Stad Holland, ook namens a.s.r Juni 2017
Aanvragen contract via contractmodule GGZ Zorgaanbieder Augustus - oktober 2017
Indien voldaan aan randvoorwaarden, versturen contracten Stad Holland/DSW en a.s.r. September – oktober 2017
Contract ondertekenen en digitaal retourneren Zorgaanbieder Z.s.m. na ontvangst van het contract, maar uiterlijk 1 november 2017
Publicatie website gecontracteerde aanbieders Stad Holland/DSW, ook namens a.s.r. 12 november 2017

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Procedure overeenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 24 66 585 of overeenkomsten@stadholland.nl
Aanmelden contractering nieuwe praktijken Afdeling Overeenkomsten overeenkomsten@stadholland.nl
Inhoud overeenkomst, beleid en zorginkoop Afdeling Zorginkoop inkoopggz@stadholland.nl
Declaraties Stad Holland Afdeling Declaraties 010 2466 423 of info@stadholland.nl