2018 - Instellingen

GGZ - Instellingen

Inkoop 2018

Stad Holland/DSW en a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) kopen vanaf inkoopjaar 2018 namens elkaar in bij GGZ instellingen.

Met alle zorgaanbieders die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ sectie III en die aangeven te voldoen aan onze randvoorwaarden sluiten Stad Holland/DSW en a.s.r. graag een overeenkomst. De randvoorwaarden die wij hebben opgenomen, zijn een selectie uit de geldende wet- en regelgeving waarvan wij vinden dat deze extra aandacht behoeven.

Kwaliteit

Onze visie op de kwaliteit van de GGZ ziet er als volgt uit:

  • De kwaliteit van de zorg wordt door de professionals bepaald.
  • Wij zien in de eerste plaats een rol voor ons weggelegd om ‘malpractice’ uit te sluiten.
  • In ons contract hebben wij ten aanzien van kwaliteit een aantal indicatoren opgenomen, gestoeld op eisen die de beroepsgroepen zelf stellen.
  • Wij passen geen selectieve inkoop toe, om keuzevrijheid voor de verzekerde te garanderen.
  • In het kader van gepast gebruik van zorg dient een verzekerde zo licht als mogelijk, maar zo zwaar als noodzakelijk geholpen te worden.

Doelmatigheid

Integraal inkoopbeleid

Voor de zorginkoop 2018 hanteren Stad Holland/DSW en a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) een integrale inkoopsystematiek, waarbij één contract wordt afgesloten voor zowel GB-GGZ, S-GGZ als L-GGZ. De L-GGZ valt niet onder het af te spreken omzetplafond en/of af te spreken omzet per patiënt. Bij voorkeur wordt alle zorg gedeclareerd op 1 AGB-code.

Type afspraak

Stad Holland/DSW en a.s.r. hanteren twee type afspraken voor de GGZ-instellingen, waarbij het onderscheid wordt gemaakt op basis van de over het schadejaar 2015 uitbetaalde declaraties:

  • De prijsafspraken: Voor deze groep GGZ-instellingen is over het schadejaar 2015 minder dan € 500.000 door Stad Holland/DSW respectievelijk minder dan € 300.000 door a.s.r. uitbetaald;
  • De omzetafspraken: Voor deze groep GGZ-instellingen is over het schadejaar 2015 meer dan € 500.000 door Stad Holland/DSW respectievelijk meer dan € 300.000 door a.s.r. uitbetaald.

Prijsafspraken

Bij deze groep GGZ-instellingen willen Stad Holland/DSW en a.s.r. een tarief voor de S-GGZ overeenkomen dat is gebaseerd op onze tariefbepalende criteria. De tariefbepalende criteria hebben onder andere betrekking op het aandeel regiebehandelaren binnen de organisatie, het aanleveren en gebruik van effectmetingen, de toepassing van zorgprogramma's, substitutie naar GB-GGZ en het afbouwen van klinische capaciteit. Voor de GB-GGZ gaan wij uit van een vast tarief. Om in het kader van doelmatigheid ‘vinger aan de pols’ te houden willen wij bij deze groep naast de tarieven ook een generiek (ruim) omzetplafond afspreken dat gebaseerd is op de reeds uitbetaalde declaraties over het schadejaar 2015.

Omzetafspraken

Bij deze groep GGZ-instellingen gaan Stad Holland/DSW en a.s.r. in onderhandeling over het omzetplafond, over de gemiddelde omzet per patiënt en over de tarieven.

Innovaties

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg.

Tijdspad / fases zorginkoop

Onderstaand overzicht bevat een samenvatting van de planning zorginkoopprocedure curatieve GGZ 2018, waarin staat opgenomen wanneer wij wat van u verwachten, en wanneer u wat van ons mag verwachten ten aanzien van de inkoop 2018.

Wat Wie Wanneer
Aanschrijven zorgaanbieders inzake contractering 2018 Stad Holland/DSW en a.s.r. Medio mei 2017
Informatiebijeenkomsten inzake inkoopbeleid cGGZ 2018 Stad Holland, ook namens a.s.r Juni 2017
Aanvragen contract via contractmodule GGZ Zorgaanbieder Augustus - oktober 2017
Face to face onderhandelingen met zorgaanbieders met een omzet >€500.000, wordt voorafgegaan door invullen van een format, waarvoor de zorgaanbieder minimaal 4 weken de tijd krijgt. Stad Holland/DSW en a.s.r., Zorgaanbieder Augustus - oktober 2017
Indien voldaan aan randvoorwaarden, versturen contracten Stad Holland/DSW en a.s.r. September – oktober 2017
Contract ondertekenen en digitaal retourneren Zorgaanbieder Z.s.m. na ontvangst van het contract, maar uiterlijk 1 november 2017
Publicatie website gecontracteerde aanbieders Stad Holland/DSW en a.s.r. 12 november 2017

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Procedure overeenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 24 66 585 of overeenkomsten@stadholland.nl
Inhoud overeenkomst, Beleid en Zorginkoop Afdeling Zorginkoop Inkoopggz@stadholland.nl
Declaraties Afdeling Declaraties 010 24 66 423 of info@stadholland.nl
Declaraties a.s.r. Afdeling claimcontrol zorg.claimcontrol@asr.nl