2017 - Vrijgevestigden

Contractering 2017

De contractering voor 2017 is verlopen via onze online contractmodule. De contracteerperiode ligt in principe tussen 15 augustus en 15 november 2016. Dit omdat wij onze (potentiële) verzekerden dan tijdig kunnen informeren met welke zorgaanbieders wij een overeenkomst hebben. Aangezien DSW voorstander is van breed contracteren, is het nog wel mogelijk om een contract voor de curatieve GGZ 2017 aan te vragen. Indien u alsnog een contract wilt aanvragen voor 2017, dient u allereerst onze digitale contractmodule in te vullen.
De contractmodule is opengesteld voor alle aanbieders die hierover per e-mail bericht hebben ontvangen. Wanneer u een nieuwe aanbieder bent voor Stad Holland Zorgverzekeraar en een contract wenst af te sluiten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via inkoopggz@stadholland.nl. Als u aan de voorwaarden uit ons inkoopbeleid voldoet, kunnen wij u toegang verlenen tot onze contractmodule.

DSW koopt de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) en Gespecialiseerde GGZ (S GGZ) integraal in. U kunt bij ons dus één contract aanvragen voor:

  • GB GGZ & S GGZ
  • GB GGZ
  • S GGZ

Inkoopbeleid 2017

Stad Holland vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk en past dan ook geen selectieve inkoop toe. Het is vooralsnog immers buitengewoon lastig – zo niet onmogelijk – om zorgaanbieders met elkaar te vergelijken op basis van behandelresultaat. Daarbij komt dat is bewezen dat ook de band met de zorgaanbieder (de klik) van wezenlijk belang is voor het resultaat van de behandeling. Een patiënt moet zich veilig en vertrouwd voelen bij een zorgverlener.
In ons inkoopbeleid 2017 voor GB GGZ en S GGZ vindt u de uitgangspunten die wij hanteren voor de zorginkoop curatieve GGZ voor vrijgevestigden in 2017.

Zorginkoopbeleid Curatieve GGZ voor Vrijgevestigden

Factsheet Zorginkoop Curatieve GGZ voor Vrijgevestigden

Tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder

Voor de GGZ gelden maximum NZa-tarieven. Afhankelijk van de afspraken die we met u maken, vergoeden wij een bepaald percentage van de maximumtarieven die de NZa hanteert. Voor de maximumtarieven verwijzen wij u naar de volgende website: www.nza.nl. Voor de tarieven die wij met u hebben afgesproken, verwijzen wij u naar addendum 1 (Prestaties en tarieven - Vrijgevestigden) van het contract.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Indien u besluit geen zorgovereenkomst met DSW aan te gaan, kunt u de geleverde zorg factureren aan de verzekerde. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde vergoeding voor de Gespecialiseerde GGZ 2017. Voor de Generalistische Basis GGZ 2017 geldt dat wij 100% vergoeden tot het maximum NZa tarief.
Mocht u besluiten geen overeenkomst met ons aan te gaan, dan gaan wij er vanuit dat u onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeert, en hen op de hoogte stelt van het feit dat wij een door ons vastgestelde vergoeding hanteren voor niet-gecontracteerde zorg.

Declareren

Gecontracteerde zorgaanbieders

Gecontracteerde zorgaanbieders leveren declaraties elektronisch aan. Voor het elektronisch verwerken van declaraties is Stad Holland  aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland  betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

  • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code): Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche, verstrekt AGB-codes en beheert de AGB-database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. Bij Vektis kunt u een AGB-code aanvragen.
  • VECOZO-certificaat: VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO-certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt een VECOZO-certificaat aanvragen via VECOZO.

Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit. Uw declaratiebestand dient te voldoen aan de landelijke declaratiestandaard. Deze standaarden worden landelijk vastgelegd door Vektis.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen niet rechtstreeks een declaratie bij ons indienen. U dient de nota te factureren aan de verzekerde. De verzekerde kan de nota naar Stad Holland toesturen en wij vergoeden dan – mits de zorgverlener over de juiste registratie beschikt - zo snel mogelijk de nota tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding voor de Gespecialiseerde GGZ 2017. Voor de Generalistische Basis GGZ 2017 geldt dat wij 100% vergoeden tot het maximum NZa tarief. De verzekerde dient de verwijzing van de (huis)arts mee te sturen. De gegevens van de zorgverlener (naam en persoonlijke AGB-code) die de zorg heeft geleverd behoren op de nota te worden vermeld.

Kwaliteit

Stad Holland Zorgverzekeraar  sluit zich aan bij dat wat de landelijke beroepsgroepen als kwalitatief goede zorg bestempelen en bij vigerende wet- en regelgeving. Nieuw in 2017 is het Kwaliteitsstatuut GGZ. Landelijk is afgesproken dat aanbieders van curatieve GGZ moeten beschikken over een getoetst kwaliteitsstatuut.

Innovaties

Stad Holland Zorgverzekeraar vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg.

Controles

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiele controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:

"een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".

Contact

Vragen over Wie Contactgegevens
Procedure overeenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 24 22 600 of overeenkomsten@stadholland.nl
Inhoud overeenkomst, Beleid en Zorginkoop Afdeling Zorginkoop Inkoopggz@stadholland.nl
Declaraties Afdeling Declaraties 010 24 66 495 of info@stadholland.nl